Obec Sojovice  

 
 

  Symboly obce Obec Sojovice byla v roce 1547 připojena k brandýskému panství. To samozřejmě neslo určité důsledky - ves nikdy neměla samostatný znak, prapor ani pečeť.
První návrh obecních symbolů tak vznikl až v roce 2002. 

Dne 6. června 2002 Zastupitelstvo obce Sojovice pak schválilo návrh heraldika Miroslava J. V. Pavlů a odsouhlasilo znak a prapor obce.

V návrhu autor použil jako základ erb Stránovských ze Sovojovic, dále příhodu z r. 1700, kdy majitel panství v Lysé nad Labem hrabě František Špork přímo v Sovojovicích ulovil vzácného bílého jelena - dar ruského cara císaři Karlu VI., za což byl hrabě potrestán vysokou peněžitou pokutou. Mezi paroží autor umístil symbol někdejší sojovické tvrze.
Návrh praporu vychází z návrhu znaku.

 

Obecní knihovna Sojovice sídlí v budově Domu služeb naproti základní škole. 

Výpůjční doba
od 1.4. do 30.9. každý čtvrtek 19.00 - 21.00 hod.
od 1.10. do 31.3. každý čtvrtek 15.30 - 17.30 hod.

Knihovníkem je pan Josef Wolf
kontakt: 326 921 141, 606 355 928
e-mail: knihovna.sojovice@seznam.cz

Obec Sojovice je příjemcem dotace Středočeského kraje, z níž jsou financovány knihy dodávané pro Obecní knihovnu Sojovice prostřednictvím vyšší regionální knihovny - Knihovny města Mladá Boleslav.

 

 
Základní informace o obci
kliknutím zvětšíte
 
Poloha
Současnost obce
Urbanistický vývoj obce
Demografický vývoj obce
Životní prostředí
Občanská vybavenost
Obec v historických snímcích


Publikace o obci
Obec Sojovice vydala v roce 2002 při příležitosti 90. výročí otevření nové školy publikaci o obci.

Autor: RNDr. Aleš Střecha

 
 

Základní statistické údaje

Počet částí 1
Katastrální výměra [ha] 755,51
Počet obyvatel k 1...2012 482
Z toho v produkt. věku 276
Průměrný věk 39,61

Základní vybavenost obce

Pošta ano
Škola ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ne
Plynofikace ne

Poloha
Obec Sojovice (dříve také Sovojovice) leží na levém břehu řeky Jizery, asi 5 km nad dnešním soutokem Jizery a Labe, přibližně v centru trojúhelníka tvořeného městy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou.
Krásná krajina a čistá příroda tvoří vyhlášené místo pro rekreaci - na katastru obce jsou celkem 164 rekreační chaty soustředěné na území tří chatových osad - Radešín, Severka a Kotlík.

Sojovice byly až do 31. prosince 1985 samostatnou obcí. S platností od 1. ledna 1986 došlo na základě rozhodnutí tehdejšího ONV Mladá Boleslav ke sloučení s obcí Skorkov, která sestávala z částí Skorkov, Otradovice a Podbrahy. Tak vznikla obec Sojovice s částmi - Sojovice, Skorkov, Otradovice a Podbrahy s více jak 750 obyvateli. Od 1. ledna 2000 je obec Sojovice, na základě výsledků místního referenda konaného 5. prosince 1998 v části Sojovice k otázce oddělení části Sojovice od ostatních částí, opět obcí samostatnou. Občané se vyjádřili k otázce oddělení a vytvoření samostatné obce z 83% kladně. Ministerstvo vnitra ČR tak na základě těchto výsledků a předloženého návrhu rozhodlo o rozdělení obce Sojovice na dvě samostatné obce - obec Sojovice a obec Skorkov (části Skorkov, Otradovice a Podbrahy) tak, jak tomu bylo do 31. 12. 1985.

Současnost obce
Obec Sojovice je moderní, dynamická a rychle se rozvíjející obec. Díky krásné krajině a čisté přírodě tvoří vyhlášené místo pro rekreaci - na katastru obce jsou celkem 164 rekreační chaty soustředěné na území tří chatových osad Radešín, Severka a Kotlík.

V roce 1998 byla obcí schválena tzv. Komplexní urbanistická studie obce Sojovice
s vyjímkou dopravního řešení. Tato studie obsahuje výhled výstavby v obci na 20 až 30 let.


Urbanistický vývoj obce
Obec byla během třicetileté války Švédy v roce 1632 naprosto zničena a proto se z původní historické vsi nedochovala žádná stavba. Nejstarší stavby mají tedy počátky až v druhé polovině 17. století.

Během své obnovy se obec začala rozvíjet směrem od brodu přes Jizeru převážně východním a severovýchodním směrem. Zástavba obce se rozvíjela kolem původní návsi, kde jsou soustředěny zděné statky, jejichž existence je doložena již v pozdně barokním období. Zástavba historického jádra Sojovic se postupně propojila s novější návsí - podélnou (ulicovou) a urbanistická struktura zástavby postupně získala charakter pravidelné uliční sítě. Dnes jsou Sojovice obec rekreačního charakteru, s novými vilami a rekreačními stavbami.

Demografický vývoj obce
Pro obec Sojovice platí stejný demografický vývoj, jako pro většinu obcí v naší republice. Obec dosáhla maximálního počtu obyvatel v třicátých letech 20. století a od té doby počet obyvatel klesá.

V roce 1845 uvádí František Palacký v Popisu království Českého v Sojovicích 38 domů a 309 obyvatel. V roce 1870 se v "Typograficko-statistickém slovníku Čech" uvádí k roku 1860 stav 44 domů a 321 obyvatel, dle úředního sčítání lidu z roku 1898 měly Sojovice 74 domů a 519 obyvatel a v roce 1931 zde žilo 560 osob - 268 mužů a 292 žen. K 31. prosinci 2002 žilo v obci 382 obyvatel.

Životní prostředí
Katastrální území obce je ovlivňováno tokem řeky Jizery, která katastrem protéká.

Obec leží v intenzivně zemědělsky využívané oblasti na samém okraji dvou kdysi velmi bohatých a vyhledávaných honiteb, které patřily k brandýskému panství a k panství v Lysé nad Labem. Z dřívějšího mohutného lesního bohatství zde však dnes zůstaly pouze zbytky.

V k.ú Sojovice se nachází Chráněná krajinná oblast "Prutník" registrovaná a stanovená Okresním úřadem Mladá Boleslav.

Zdejší klimatické poměry jsou dány polohou území uvnitř rozsáhlého teplého klimatické-ho regionu středního Polabí. Léto je zde dlouhé, teplé a suché (50-60 letních dnů, průměrná teplota července přes 18°C, průměrný úhrn srážek v období červen až srpen okolo 210 mm). Jaro je teplé až mírně teplé, stejně i podzim (průměrná teplota dubna a října je okolo 8,5°C). Zima je krátká, mírně teplá, až velmi suchá (průměrná teplota ledna -1,6°C, úhrn srážek za prosinec až únor necelých 100 mm, délka trvání sněhové pokrývky asi 40 dnů).

Obec leží v krásné krajině podél řeky Jizery, kde jsou ideální podmínkami pro vodní turistiku, rybolov a částečně i koupání. Na katastru obce jsou celkem tři rekreační osady se 164 chatami. Výhodou je i velmi dobré spojení s Prahou - rychlostní komunikace Praha-Mladá Boleslav je vzdálena cca 3 km.

Občanská vybavenost
Obec je ve srovnání s obcemi obdobné velikosti poměrně slušně občansky vybavena. Kromě nově zrekonstruované školy je v obci v moderní budově obecního úřadu umístěna školka.

Ve tří pavilonovém Domě služeb, postaveném v roce 1986, je umístěna ordinace lékaře, obecní knihovna, kadeřnictví a pošta. V obci je požární zbrojnice, místní hasičský sbor se aktivně zúčastňuje všech okresních cvičení. Sokol Sojovice má k dispozici sokolský areál, který je využíván jako veřejné sportoviště pro hraní tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Obec je napojena na čističku odpadních vod, která však není v majetku obce, ale sousedního Skorkova. V obci je obchod se smíšeným zbožím a několik restaurací.