Obecní úřad  

 
 


 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název: Obec Sojovice
2. Důvod a způsob založení
Obec Sojovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona 367/1990 Sb. *), o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c zákona č. 40/1964Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3. Organizační struktura Starosta: Ing. Bc. Petr Obdržálek

Místostarostové:
Ing. Jitka Šimáňová, I. místostarostka
Jiří Vavřík, II. místostarosta

Referentka: Taťána Vránová
4. Kontaktní spojení:
Tel.: 326 921 120, 326 921 132
Fax: 326 921 120
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:  483 984 349/0800
6. Identifikační číslo organizace (IČ):  70 56 52 95
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):   CZ70565295
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Povodňový plán obce Sojovice : http://stredocesky.dppcr.cz/web_536661/
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
OÚ Sojovice, 294 75 Sojovice 166, tel. 326 921 132, fax 326 921 120, e-mail: obec.sojovice@sojovice.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu. Jsou vyřizovány v souladu s Nařízením starosty č. 1/2003

10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu 
OÚ Sojovice, 294 75 Sojovice 166, tel. 326 921 132, fax 326 921 120,
e-mail: obec.sojovice@sojovice.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně
Obecního úřadu Sojovice, ostatní na správním obvodu pro obec Sojovice na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Předpisy, podle nichž obecní úřad jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a které upravují další práva občan ve vztahu k obecnímu úřadu.

Obec a jeho obecní úřad se řídí těmito základními předpisy:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

tyto předpisy obsahují základní ustanovení, vymezují samostatnou i přenesenou působnost, upravují činnost zastupitelstva obce, vymezují práva a povinnosti starosty obce, obecního úřadu, výborů zastupitelstva obce a upravují způsob vydávání obecně závazných vyhlášek.

Uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Dále obec a její orgány postupují v souladu s dalšími platnými právními předpisy, např.:
 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky, včetně listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
 • 258/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění včetně příslušných Nařízení vlády
 • 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • 298/1992 Sb., o místním referendu, v platném znění
 • 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
 • 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
 • 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
 • 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných
  škol
 • 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění
 • 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • 477/2001 Sb., o obalech
 • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění
 • 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
 • 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • 143/1992 Sb., o platu odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných nařízení vlády
 • 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Obec se řídí dalšími předpisy zde neuvedenými, které se vztahují k činnostem obce

Všechny informace lze získat přímo na adrese
OÚ Sojovice, 294 75 Sojovice 166, tel. 326921132, fax 326921120, e-mail: obec.sojovice@sojovice.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva za rok 2014
17.

Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obecní úřad Sojovice je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

A) příspěvková - Základní škola a mateřská škola Sojovice, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace, sídlo: 294 75 Sojovice 88, IČO 75 03 13 61
B) organizační složka obce - Obecní knihovna Sojovice, sídlo: 294 75 Sojovice 33
C) ostatní - Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO III