Základní a mateřská škola

 
 

 
Základní škola a
mateřská škola Sojovice
294 75 Sojovice 88
Ředitel ZŠ: Ing. Hana Kindlová

tel.: 326 921 150
e-mail: zsamssojovice@seznam.cz

 Školní jídelna - odloučené pracoviště sídlo: 294 75 Sojovice 166
Tel.:
326 921 398
 
 
 
 
 
Základní škola Sojovice
 
 

 Informace o škole

Základní škola a mateřská škola Sojovice je příspěvková organizace

Sídlo: 294 75 Sojovice 88

Zřizovatelem je obec na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7.10.2002 (jako příspěvková organizace byla zřízena k 31.10.2002 - zřizovací listina č.j. 792/02, od r. 1996 do 31.10.2002 byla zřízena obcí jako organizační složka obce), V současné době pracuje pod názvem Základní škola a mateřská škola Sojovice, okres Mladá Boleslav

  Základní škola a mateřská škola v Sojovicích" má novou ředitelku, jmenována do funkce dne 1.8. 2009 ( na základě vyhlášení a ukončení konkurzního řízení) - ing. Hana Kindlová.
 

Základní škola Sojovice - příspěvková organizace zahrnuje součásti:

Základní škola Sojovice - 1.-5. ročník,
sídlo: 294 75 Sojovice 88 tel.: 326921150
Základní škola Sojovice
Školní družina
Školní jídelna

V příštím školním roce 2008/2009 bude ZŠ v Sojovicích navštěvovat pouze 22 žáků, což podle §23, odst.3, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon budou chybět dva žáci. Povolení vyjimky z počtu žáků bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 9.6.2008 usnesením č. 34/08 - Obec Sojovice (zřizovatel).

V ZŠ pracuje 5 pedagogických pracovníků - 4 ženy, 1 muž z nichž dva jsou absolventy Pedagogické fakulty UK, jeden FTVS - obor všeobecné učitelství, dvě z učitelek mají středoškolské vzdělání nepedagogické, z toho jedna pracuje současně jako vychovatelka ŠD

  Školní družina sídlo: 29475 Sojovice 88
      Školní družina je v provozu od 11.15 hod. do 15.15 hod.

  Školní jídelna - odloučené pracoviště sídlo: 294 75 Sojovice 166
     
Tel.: 326 921 398
     
V ŠJ pracují 2 pracovnice.

Základní škola Sojovice je malotřídní školou. Je to typ školy, které se vyskytují především na vesnicích a v jedné třídě se vyučuje více ročníku. Zdejší škola je trojtřídní s 1. až 5. postupným ročníkem a pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola - učební plány č.j. 16847/96-2.

Vyučování začíná vzhledem k dopravní obslužnosti obce v 7,30 hod. a končí ve 12,05 hod.
 

Na škole pracují v odpoledních hodinách dva zájmové kroužky:
- taneční
- stolní tenis

Mimo činnosti v zájmových kroužcích se děti účastní mnoha dalších aktivit:
- týdenní škola v přírodě -zimní pobyt na horách - na Černé Hoře u Janských Lázní (organizuje se v případě zájmu rodičů)
- sportovní odpoledne na školní zahradě se závěrečným táborákem pro děti a rodiče
- celodenní školní výlety
- zábavné cvičení v přírodě nazvané "Pohádkový les"
- účast v literárních a výtvarných soutěžích
- návštěvy divadel
- vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
- vystoupení dětí na kulturních akcích pořádaných obcí
- sběr starého papíru, z jehož výtěžku je hrazena doprava na výlety, odměny a ceny pro soutěže pořádné školou
 


Škola je zřízena obcí Sojovice, její součástí je školní družina a školní jídelna.

Škola byla založena jako "obecná škola", od školního roku 1948/1949 do r. 1961 byla změněna ve školu "národní" a od školního roku 1961/1962 v "základní devítiletou školu", v současné době pracuje pod názvem "Základní škola a mateřská škola Sojovice".

Škola poskytuje základní vzdělání dětem ze Sojovic, ale i ze sousední obce Skorkov a jejích částí Otradovice a Podbrahy. Ve školním roce 2001/2002 navštěvovali školu 32 žáci, ve školním roce 2002/2003 a 2003/2004 celkem 38 dětí, ve školním roce 2004/2005 to bylo 33 dětí a v letošním školním roce 2005/2006 celkem 32dětí.

Vzhledem k nízkému počtu žáku měla základní škola po dobu tří let udělenu výjimku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z počtu žáku. Tato výjimka byla možná jen díky finančním dotacím zřizovatele základní školy - obcí Sojovice, která ročně hradila nadnormativní náklady částkou 200 tisíc až 300 tisíc Kč. Za finanční spoluúčast na těchto nákladech patří dík i všem sponzorům.

Zastupitelstvo z důvodu změny zákonných podmínek počtu žáků na
jednu třídu ve trojtřídní škole a s ohledem na nedostatek dětí ve škole
schválilo od školního roku 2004/2005- přechod Základní školy Sojovice
na dvoutřídní školu s postupnými ročníky 1 až 5.

Snahou obce a učitelů je i přes tento nedostatek základní školu udržet a zatraktivnit. Od školního roku 2002/2003 bylo dokončeno zařízení počítačové učebny v rámci projektu "Internet do škol", byla dovybavena tělocvična a školní zahrada sportovním náčiním pro potřeby tělesné výchovy a sportovních kroužku, pro zpestření školního prostředí při venkovních akcích byl vybudován krb na školní zahradě díky finanční podpoře Sboru dobrovolných hasičů Sojovice a především firmy Soukromá zemědělská farma Hejnák – Krucký.

 

 Dokumenty ke stažení

Řád školy
Příloha řádu školy - žádost o uvolnění dítětě

  Školská rada

Zřízení Školské rady při Základní škole Sojovice

Volební řád školské rady


 Fotogalerie školy v Sojovicích

kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte
Původní stará škola, 
na snímku z r. 1984,
sídlo pošty, spořitelny, lékaře
foto: archív obce Sojovic
Nová škola
foto: archív obce Sojovice
Nová třída - r. 1995
foto: archív obce Sojovic
Škola po přístavbě nové části
foto: Ing. Václav Pokorný
 Historie školy v Sojovicích
Původní stará škola v SojovicíchŠkolní budova byla postavena v Sojovicích na samém konci vsi brandýskou vrchností asi v polovině 18.století. K této škole byla od nepaměti až do 31. 12. 1874 přiškolena i obec Stará Lysá.

Původní škola byla malá, šindelem krytá přízemní budova, její rozměry byly 17 x 9,6 m a skládala se ze školní světnice (8,5 x 6,6 m) a obydlí učitele, které tvořila jedna větší a jedna menší místnost a kuchyně. Později bylo přistavěno vedlejší stavení, což byl zděný chlév spojený s dřevníkem. 
V r. 1883 na jaře dala obec postavit namísto starých chlévů nové, dřevěné.
Školní vybavení staré školy obsahovalo tyto předměty: 15 školních lavic, 1 stůl, 2 dřevěné tabule, 2 skříně a 3 židle. V roce 1956 byla při škole zřízena mateřská škola.

Učitelé působící na této škole do roku 1828 nejsou známí, vyjímku tvoří pouze rok 1807, kdy podle starých zápisů o školách bývalého Karlínského okresu, učil v Sojovicích roku 1807 Matěj Trubelka. Je o něm veden tento zajímavý zápis kvalifikace:
 
1. Patron školy:  Komorní panství Brandejs
2. Ve škole měl míti 48 dětí - chodilo 28
3. Kvalifikace od konsistoře:  pilnost: činný
  dovednost: dostatečná
  s dětmi zachází: dobře
  mravy: bez úhony
  plat 100 zlatých.  
4. Učí se 4 hodiny denně v 1 světnici, která je zcela nezpůsobilá, potřebuje mnoho oprav, proto učitel musí vyučovat ve svém obydlí.